Search

De kost van procederen

Wie draagt de kosten van een proces?

Wat zijn "gerechtskosten"?

Wat zijn "expertisekosten"?

Wat is een "rechtsplegingsvergoeding"?

Wat dekt een rechtsbijstandsverzekering?Wie draagt de kosten van een proces?


In theorie zal eenieder zijn eigen kosten moeten betalen.

De rechter kan een (of meerdere) partij(en) veroordelen tot betaling van een aantal kosten.

Vandaar dat het de "in het ongelijk gestelde partij" is die doorgaans de kosten zal moeten betalen.


Wie de kosten moet betalen, zal dus afhangen van de beslissing van de rechter.

Diegene de kosten moet voorschieten is doorgaans de verzoeker.

Diegene die een proces wil starten zal de kosten moeten voorschieten, van bij voorbeeld de gerechtsdeurwaarder, of kosten verzoekschrift;

Ook diegene die een deskundige wil laten aanstellen zal de kosten van deze expertise dienen voor te schieten.

(Let op: uitzonderingen zijn mogelijk, bij voorbeeld in strafprocedures)


De kosten van een proces kunnen onderverdeeld worden in:

- Gerechtskosten (in principe volledig terugbetaald)

- Expertisekosten (in principe volledig terugbetaald)

- Advocatenkosten (niet volledig terugbetaald; zie ook: rechtsplegingsvergoeding)


Wat zijn de "gerechtskosten"?


Gerechtskosten zijn de kosten die rechtstreeks verband houden met het voeren van een gerechtelijke procedure.


De meest voorkomende kosten zijn de volgende:

- Kosten voor inleiden van de procedure (kosten dagvaarding, kosten verzoekschrift)

- Kosten van de rechtbank (rolrechten, griffierechten)

- Expertisekosten (als aanstelling van een deskundige gewenst/noodzakelijk is)

- Uitvoeringskosten (bvb kosten van beslag)


Wat zijn "expertisekosten"?


De rechter kan zich laten bijstaan door een expert wanneer de inhoud van het geschil dermate complex is dat een onafhankelijk advies gewenst is.


De expertisekosten zijn alle kosten van de deskundige/expert, welke wordt aangesteld door de rechter. (Uurloon, dossierkosten, kosten van opzoeking, enz.)


De kosten van de expertise zal dienen worden voorgeschoten door de partij dewelke de expertise noodzakelijk maakt, dit is soms de eisende partij (bvb in kader van betwisting van aansprakelijkheid), en soms de verantwoordelijke partij (bvb in kader van schadebegroting in strafprocedures).


Wat is een "rechtsplegingsvergoeding"?


De advocatenkosten dienen in principe worden gedragen, iedere partij voor zich.

Men kan dus het ereloon dat wordt betaald aan de advocaat niet opnemen in zijn eis ten aanzien van de andere partij.


Wél kan men een forfaitaire som opnemen in zijn eis, de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding, ter dekking van advocatenkosten.


De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij, begroot op basis van de inzet van het geding.


Zie ook deze link voor de forfaitaire bedragen.


Wat dekt een rechtsbijstandverzekering?


Indien U voor bepaalde zaken rechtsbijstand geniet (bij voorbeeld: U moet verschijnen voor de Politierechtbank wegens verkeersinbreuk) dan zal uw verzekering doorgaans volgende kosten dekken:

- Gerechtskosten

- Advocatenkosten


Uw verzekeringsmakelaar kan U hierover meer informatie verschaffen.

Neem contact op met uw verzekeraar om de juiste omvang van de dekking, alsook de dekkingsvoorwaarden te kennen!

912 views